Zbudujmy dobre stosunki w Sławnie

Witam, dniu 21 lipca br. otrzymałem pismo Ldz. DOA/330/2010 /brak daty/ od Prezesa ZO PZW z Koszalina. W piśmie czytamy: Kol. Teodor Rudnik Prezes Okręgu Słupskiego PZW Słupsk ul. 3 Maja 65 A. W imieniu Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie zwracam się z uprzejmą prośbą podjęcie o interwencję i podjęcie działań dotyczących rozpowszechniania wśród wędkarzy Okręgu Słupskiego nieprawdziwych i mylnych informacji dotyczących wykazu łowisk objętych rejestracją połowów wędkarskich na terenie Województwa Pomorskiego – Okręg PZW w Słupsku. (Załącznik ksero – uzupełnienie łowisk). Z załącznika tego wynika , że szereg wymienionych tam jezior , np. Długie w Krągu, Wieluń k. Polanowa oraz rzeka Wieprza (bez rozgraniczeń na obwody rybackie) leżą w Województwie Pomorskim a tym samym w powszechnym rozumieniu, są w rybackim i Wędkarskim użytkowaniu Okręgu Słupskiego PZW. Wędkarze , niestety często, nie posiadają stosownych pozwoleń na wędkowanie na tych wodach, co stwierdzają strażnicy SSRyb powiatu Sławno i Koszalin. Jako dowód na prawo do wędkowania na tych wodach, okazują legitymacje PZW i wykupione znaki składek okręgowych w Okręgu Słupskim PZW. Niektóre z tych wód są w użytkowaniu Okręgu Koszalińskiego PZW np. Wieprza w obwodzie rybackim nr 7 od MEW w Kępicach do granicy wód morskich w Darłowie, lub jezioro Wieluń koło Polanowa a jezioro Długie koło Kręgu jest w zasobie RZGW Szczecin. Oczywiście łowiąc w tych wodach na podstawie pozwolenia dzierżawcy obwodu rybackiego, lub pozwolenia RZGW Szczecin można a nawet trzeba prowadzić rejestrację połowów wędkarskich, ale nie znaczy to wcale , że wody te są w użytkowaniu okręgu Słupskiego PZW i na połów w nich wystarczają składki okręgowe Okręgu Słupskiego. To właśnie wynika z informacji rozpowszechnianych wśród wędkarzy w formie wykazu łowisk; … itd. Równie poważny problem dotyczy upoważnienia ( upoważnienie nr 11 – ksero oryginału) wydanego przez Wiceprezesa ZO PZW Słupsk ds. Ochrony i Walki z Kłusownictwem Ryszarda Osmańskiego dla strażnika SSR Kołodziejskiego Romana , do kontroli jezior Zamkowe , Lisewo( Ścięgnica) i Łowiska Koła Relax w Tychowie. Wody te leżą w granicach administracyjnych Powiatu Sławieńskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Na jakiej podstawie prawnej zostało( zostały) wydane przez Wiceprezesa ZO PZW w Słupsku takie pozwolenie ( pozwolenia), skoro na terenie Powiatu Sławieńskiego jest to upoważnienie przypisane prawnie tylko Staroście Powiatowemu? Jestem przekonany , że przedstawione problemy władania wodami do celów rybackich i wędkarskich, ich ochrona na styku Okręgu Koszalińskiego i Słupskiego PZW oraz możliwości wędkowania na wodach użytkowanych przez okręgi przez wędkarzy należących do kół PZW w tych okręgach, powinny być przedmiotem wzajemnych ustaleń na rok 2011. Proszę uprzejmie o podjęcie interwencji i działań w przedstawionych problemach I propozycjach.
Prezes ZO PZW Koszalin Janusz Nyk
Do wiadomości:
Prezes ZG PZW kol Eugeniusz Grabowski
Dyrektor RZGW Szczecin dr inz .A. Kreft
Starosta Powiatu w Sławnie Andrzej Lewandowski
Komendant PSR w Szczecinie
Komendant SSRyb w Sławnie Janusz Łuczak
Komendant SSRyb w Koszalinie Mirosław Kachnicz
Załączniki : 1. wykaz łowisk objętych rejestracją połowów wędkarskich na terenie Województwa Pomorskiego – Okręg PZW w Słupsku. (Załącznik ksero-uzupełnienie łowisk)
2. Upoważnienie nr 11 (ksero )
Nie jest to pierwsza tego rodzaju interwencja. Zdecydowałem się odpowiedzieć dokonując pełnej analizy dotychczasowych stosunków pomiędzy naszymi Okręgami. Nie jest tajemnicą kto za tymi pismami stoi. Kto szuka powodu do kłótni, kto szuka nowych argumentów. Najgorsze w tych atakach jest to, że osoba ta nie zna obowiązującego prawa, a postępuje na zasadzie ”ja tak chce”. Odpowiedziałem:
L.dz. 842 / 2010 Słupsk, dnia.. sierpień 2010
Kol. Janusz NYK Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w KOSZALINIE
Odpowiadając na pismo Kolegi, które wpłynęło do naszego okręgu w dniu 21 lipca 2010 /brak daty pisma/ informuję, że w dniu 1 czerwca 1975 roku nastąpił podział administracyjny kraju. W jego wyniku powstał Zarząd Okręgu PZW Słupsk, który został zarejestrowany postanowieniem Sadu Rejestrowego sygn. AKT. INs-Rej. ST 54/98 nr. Rej. ST.16/98 Sądu Wojewódzkiego w Słupsku Wydział I Cywilny dział A nr 518 Księgi Rejestrowej oraz Uchwałą ZG PZW określającą teren
działania w gminach m. in. gmina Postomino, gmina Sławno oraz Gmina Miasto Sławno. Od 1 stycznia 1999 roku kolejny podział kraju z 49 tworzy się 16 województw, wracają powiaty, a teren działania okręgów nie uległ zmianie. W powstałym powiecie Sławno: gminy Darłowo Malechowo to teren działania ZO Koszalin oraz gminy Postomino, Sławno oraz Miasto Sławno – teren działania ZO Słupsk.
Problemy, które są powodem sporu to efekt podejmowanych przez Kolegę Prezesa i Prezydium ZO PZW w Koszalinie niezgodnych z panującym prawem Uchwał: Uchwała nr 28/P/98 z dnia 21. 11. 1998 postanowiło / Prezydium ZO/ powołać Koło PZW Okręg Koszalin w Sławnie, – Uchwała nr 31/p/98 z dnia 21. 12. 1998 roku, postanowiło, powołać Koło PZW Karaś” w Postominie Okręg Koszalin”; Powołanie wymienionych Kół było niezgodne z postanowieniem Sadu Rejestrowego oraz Uchwałą ZG PZW. Następnie Prezydium ZO PZW w Koszalinie powołało jeszcze jedno koło PZW w Sławnie
Uchwały te spowodowały presję działaczy Waszych kół PZW, ZO i Kolegi na Prezesa ZG o zmianę terenu działania Okręgu Koszalin. Pisze o tym Koleżanka Prezes Koła PZW „Nowe” w piśmie z dnia 02 stycznia 1998. Pisząc o wolnym demokratycznym kraju”, zapomniała, że w kraju demokratycznym podstawową wartością jest stosowanie przepisów prawa.
Problem rozpatrywało Prezydium ZG PZW, uznając, że powołanie kół na terenie okręgu słupskiego jest niezgodne ze Statutem Związku. Wówczas podjęliście Uchwałę nr 6/ZO/06 w dniu 08. 07. 2006 roku i wystąpiliście do ZG o zmianę zakresu terytorialnego i rozszerzenie terenu działania Okręgu PZW w Koszalinie o teren Powiatu Sławno”.
Wasz wniosek Prezydium ZG odrzuciło i nakazało wyprowadzić koła z naszego terenu. Prezydium ZO PZW w Koszalinie realizując zalecenie Prezydium ZG podjęło w dniu 14. 01. 2008 Uchwałę nr 4/P/08 oraz Uchwałę nr 6/P/08 w której określiło teren działania koła „Nowe” oraz Postomino na gminę – Malechowo oraz Darłowo. Wynikało z tego, że Wasze koła zgodnie z obowiązującym prawem nie działają na naszym terenie. Oczywiście działały dalej. Pisze o tym Rzecznik Dyscyplinarny ZG, w swoim stanowisku z dnia 15. 07. 2009 roku, „wnoszę o uchylenie Uchwały nr 28/P/98 z dnia 23. 11. 1998 oraz Uchwały nr 31/P/98 z dnia 21. 12. 1998, …. są nie zgodne z przepisami Prawa Administracyjnego obowiązującym w naszym kraju. „dalej pisze (…) stwierdzam również, że działanie Prezesa Okręgu PZW w Koszalinie kol. Janusza Nyka odpowiedzialnego /§14 ust. 3 Statutu PZW/ za prawidłowe i
sumienne wykonywanie zadań powierzonych przez władze Związku, a wynikające z pełnionych funkcji w Związku uważam za niezgodne z przepisami wynikającym z Statutu PZW w naszym Związku, jest naganne. Natomiast oświadczenie kol. Prezesa Okręgu w Koszalinie, vice Prezesa ZG PZW kol. Janusza Nyka na posiedzeniu Prezydium ZG PZW w dniu 31. 01. 2009 r., że ZO PZW w Koszalinie jakoby podjął uchwałę dot. wycofania kół PZW z administracyjnego działania okręgu słupskiego delikatnie mówiąc mija się z prawda„, dalej czytamy stwierdzam, że w/w wymienione Koła PZW w okręgu Koszalińskim, prowadzą nadal działalność statutową – na terenie Okręgu w Słupsku. Po nieudanej próbie zmiany terenu działania, by wyeliminować nasze koło z terenu powiatu Sławno, podjęliście Uchwałę o wystąpieniu ze strefy I. W strefie I honorowaliśmy opłaty okręgowe, członkowie naszych okręgów mogli wędkować na posiadanych przez nas wodach bez dodatkowych opłat. Na XXV Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW, podjęliście Uchwałę w przypadku nie podpisania porozumienia z ZO PZW Szczecin Okręg koszaliński pozostanie w strefie I”. Porozumienie nie podpisaliście, a ze strefy wystąpiliście. Po Waszym wystąpieniu ze Strefy członkowie naszego okręgu muszą wykupić składkę okręgową Waszego okręgu i odwrotnie. Byliście przekonani, że wszyscy nasi członkowie przejdą do Waszego okręgu i problem terenu działania sami rozwiążecie. Tak jednak się nie stało. Czy muszę pisać o oczywistych faktach, by odpowiedzieć na Wasze pismo? W 2006 roku wygasła umowa na dzierżawione przez nas jeziora Pieńkowskiego i Marszewskiego na terenie gminy Postomino. Koło PZW z Postomina od 1998 roku działało w Waszych strukturach. W tej sytuacji Wójt Gminy Postomino podjął decyzję o wydzierżawieniu tych jezior Okręgowi Koszalin. Z chwila podpisania przez Was umowy, dotychczas ogólnie dostępne łowiska natychmiast stały się „łowiskami specjalnymi”, na których wprowadziliście zróżnicowane opłaty, niższe dla członków Waszego Okręgu i wyższe dla członków innych Okręgów, np. Uchwała nr 32/ZO/09, której czytamy: dla członków okręgu PZW Koszalin”, – z brzegu 10 zł – z łodzi 30 zł – dla członków innych okręgów: – z brzegu 50 zł, – z łodzi 90 zł. Taka struktura opłat na łowiskach specjalnych jest niezgodna z Uchwałą ZG PZW nr 22 z dnia 1 lipca 2006 roku, z treści której wynika, że członkowie PZW na tych łowiskach uiszczają taka samą opłatę niezależnie od tego do jakiego okręgu należą. Osobnym problemem jest pobieranie od naszych wędkarzy drugiej opłaty członkowskiej. W dniu 7 maja br. wysłałem do Was e-maila z prośbą o wyjaśnienie, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Problem działania SSR na terenie powiatu i upoważnień o których Kolega pisze.
Nie jest prawdą, że strażnicy SSR są powoływani przez Starostę Sławieńskiego, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/93/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku, strażników i ich komendanta powołuje ZO PZW Koszalin. Starosta nie skorzystał z uprawnień art. 24 ust 1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, więc SSR nie została powołana na wniosek Starosty i nie jest strażą podległą Staroście. Wynikają z
tego określone problemy. W chwili obecnej na terenie powiatu Sławno gospodarujemy na powierzchni 45 hektarów wód. Po zmianie przez ZO PZW w Koszalinie w 2005 roku Komendanta SSR
do naszego okręgu nie wpłynął ani jeden wniosek, ani jedna informacja, o tym by nasze wody były kontrolowane przez SSR. Bezkarnie kłusować i wędkować bez opłat mogą wszyscy, natomiast walczyć z kłusownictwem musimy na wszystkich wodach. Komendant SSR ze Sławna w 2006 roku złożył wniosek o odwołanie wszystkich strażników z naszego Koła. W związku z tym Wiceprezes ZO
Słupsk wydał upoważnienia do przeprowadzania kontroli. Upoważnienia, które wydał Wiceprezes ZO w Słupsku, w wyniku Waszej skargi zostały w 2009 roku unieważnione. Dlaczego Kolega znowu do tego wraca? W jakim celu?
Zgłaszaliśmy uwagi o agresywnych zachowaniach Waszych strażników, którzy kontrolując naszych wędkarzy zachowują się arogancko. Jeden z wędkarz naszego okręgu został pobity przez Komendanta SSR. Sprawę skierował z powództwa cywilnego do sądu. Sprawa w toku. Zarząd Okręgu PZW w Słupsku na stronie internetowej http://www.pzw.slupsk.pl/strona.php?strona=lowiska zamieścił wykaz łowisk. Lista naszych łowiska jest umieszczona w Rejestrze Amatorskiego Połowu Ryb.
Kto i w jakim celu wydrukował tę listę dopisując ręcznie inne łowiska? Jakie działania w związku z tym mam podjąć? Mogę jedynie poprosić o wprowadzenie sprostowania na Waszej stronie internetowej: http://www.pzw.org.pl/koszalin/cms/1829/wykaz_lowisk_w_okregu_pzw_objetych_rejestrem_polowow Informujecie, iż łowisko R-03 Wieprza z dopływami bez podania numeru obwodu jest w Waszym posiadaniu. Wędkarze nie tylko Waszego okręgu są przez to wprowadzani w błąd. Zwracam się z prośbą, by realizować zgodnie z operatem zarybienia rzeki Wieprzy odejść od papierowych zarybień” – to było tematem dyskusji podczas Waszego XXV Zjazdu. Nie dopuszczalną jest sytuacja, że nasz okręg wywiązuje się z nakładów rzeczowo-finansowych na rzece Wieprzy, a Wasz okręg jest beneficjentem tych zarybień. Uważam, że przyszedł najwyższy czas na podjęcie prób ułożenia naszych stosunków; sąsiedzkich. W związku z tym mam do zaproponowania Koledze Prezesowi następujące rozwiązania do wykonania w 2011 roku: Koła PZW Okręgu Koszalin- Nowe i Łosoś- ostatecznie wyprowadzić ze Sławna. Koło PZW w Postominie przekazać do struktur Okręgu Słupsk. Dostosować strukturę składek okręgowych na łowiskach specjalnych stosownie; do Uchwały Prezydium ZG PZW. Powołać wspólną straż do kontroli naszych wód. Dla dobra wędkarzy naszych rejonów podpisać porozumienie międzykręgowe na następne lata w opcji „zerowej”.
Rozumiem, że działania, które są zgodne z prawem sprawiają Koledze Prezesowi najwięcej problemów, nie mniej jednak wyrażam taką wolę i liczę na poprawne ułożenie naszych stosunków. Prezes ZO PZW Słupsk Teodor Rudnik
Do wiadomości: 1. Prezes ZG PZW kol Eugeniusz Grabowski
2. Dyrektor RZGW Szczecin dr inz. Andrzej Kreft
3. Starosta Powiatu w Sławnie Andrzej Lewandowski
4. Komendant PSR w Szczecinie 5. Komendant SSR w Sławnie Janusz Łuczak
6. Komendant SSR w Koszalinie Mirosław Kachnicz
W załączeniu:1. Uchwały ZO PZW o powołaniu Kół PZW.
2. Pismo Prezesa ZG PZW z dnia 20.12.2007 do Prezesa ZO PZW Koszalin
3. Pismo Nowego Koła PZW Sławno z dnia 20. 01. 2008 oraz z dnia 23.12.2008 do Prezesa ZG PZW oraz Rzecznika Dyscyplinarnego ZG PZW
4. Wniosek Prezydium ZO PZW Koszalin o zmianę terenu działania
5. Pismo Prezesa ZG PZW z dnia 19.06.2009 6. Pisma Rzecznika Dyscyplinarnego ZG PZW z dnia 15. 07 2009, z dnia 21.09. 2009 r. oraz z dnia 10.09.2009 r.
7. Pismo Starostwa Powiatowego z dnia 21 marca 2002 do ZO PZW Słupsk
8. Pismo Starostwa Powiatowego z dnia 14. 11.2005 do Komendanta SSR Sławno
9. Pismo Starostwa Powiatowego Sławno z dnia 14.09.2006 do Komendanta PSR Koszalin
10. Pismo ZO PZW z dnia 25.03.2009 do Starosty Sławieńskiego 11. Fotokopia podwójnej opłaty członkowskiej na 2010 rok.
Na zdjęciach ze Sławna widać tablice z adresami Kół. Nie ma innej możliwości wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Trzeba raz napisać wszystko od początku do końca.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0