Posiedzenie ZG PZW

Witam,

w Domu Wędkarza w Warszawie 7 listopada odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Zarządu Głównego PZW w kadencji 2009 – 2013 r. Obradom przewodniczył prezes ZG PZW, kol. Eugeniusz Grabowski. W posiedzeniu uczestniczył przew. GKR kol. Władysław Ogrodowczyk.

W pierwszej części posiedzenia kol. Waldemar Gozdek, skarbnik ZG PZW, przedstawił założenia uchwały w sprawie składki członkowskiej na 2010 r., a następnie projekt uchwały w sprawie założeń do budżetu na 2010 r.

 W projekcie uchwały dot. składki członkowskiej przyjęto, że składka członkowska  ogólnozwiązkowa uchwalana na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego wyniesie 60 zł, uwzględniono zapis o uldze w wysokości 50 proc. dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat, tak jak to ustalił XXIX KZD. Przyjęto, podobnie jak w bieżącym roku, że ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł zostanie przeznaczony na realizację programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, w proporcji 10 proc. na szczeblu ZG PZW, a 90 proc. dla okręgów PZW.  Wysokość składek okręgowych, uchwalanych na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, uchwalą zarządy okręgów w terminie do 30 listopada br. zgodnie z uchwałą nr 103 z dnia 27 września 2008 r. w sprawie struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód. W treści uchwały dot. składek PZW znalazły się także ustalenia wysokości opłat rocznych i okresowych obowiązujących w Gospodarstwie Rybackim Suwałki. Pozostały one na dotychczasowym poziomie, natomiast w wykazie wód udostępnionych do wędkowania uwzględniono dwa wnioski z kół PZW i w jednej opłacie połączono jez. Nidzkie z jez. Oko, a także jez. Ełk z jez. Herta Duża. Zarząd Główny PZW, po naniesieniu wszystkich zgłoszonych poprawek, przyjął uchwałę w sprawie składek jednogłośnie.

 Po ustaleniu wysokości składek można było przystąpić do dyskusji nad założeniami do opracowania budżetu PZW na 2010 r. W projekcie uchwały wskazano na podstawowe wskaźniki dot. planowanych przychodów statutowych, a jednocześnie podkreślono, że wielkość zaplanowanych środków na poszczególne zadania i rodzaje wydatków, powinna być dostosowana do realnych potrzeb, umożliwiających utrzymanie samodzielności finansowej i prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków statutowych wobec członków Związku. Przypomniano o obowiązku tworzenia funduszy sportu kwalifikowanego, przeznaczonych na finansowanie działalności wędkarskich klubów sportowych, zalecono wyodrębnienie w preliminarzach budżetowych kwot na działalność komisji ds. młodzieży, a także zapreliminowanie w zakresie kosztów statutowych skutków finansowych wynikających z dzierżawienia wód od Skarbu Państwa i innych właścicieli oraz zawartych w tym zakresie umów. Przypomniano także, iż preliminowanie wydatków na podróże służbowe działaczy i pracowników powinno odbywać się zgodnie z Uchwałą XXIX KZD PZW z dnia 16. października br., zaś decyzję o rodzaju użytego środka lokomocji podejmuje prezes zarządu lub upoważniony przez niego dyr. Biura zarządu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 Następnie prezes Eugeniusz Grabowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad organizacji pracy ZG w realizacji uchwały XXIX KZD w sprawie kierunków działania PZW w latach 2009 – 2013. W uchwale określono zakres obowiązków i obszary do nadzoru członków Prezydium ZG  PZW, a także ustalono, jakie komisje będą działać przy ZG PZW z jednoczesnym powierzeniem obowiązków przewodniczenia tym komisjom. Będą to: Komisja ds. mediów i Promocji Wędkarstwa (kol. Zbigniew Bedyński); Komisja Ochrony i Zagospodarowania Wód (Maciej Brudziński); Komisja Morska (Stanisław Lisak), przy tym będzie się ona zajmować głównie sprawami gospodarki na wodach morskich i tworzeniem warunków do wędkowania na wodach morskich oraz przymorskich; Główny Kapitanat Sportowy (Lech Gorczyński), Rada ds. Młodzieży (Wiesław Miś),Główna Komisja Odznaki (Zbigniew Sadowski), Komisja ds. Wędkarstwa Morskiego (Jerzy Szczeciński), przy tym komisja ta będzie zajmować się głównie sprawami sportu wędkarskiego na morzu; Zespół ds. Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach (Waldemar Gozdek), Komisja ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Współpracy z Samorządami Lokalnymi (Marian Magdziarz); Rada Patronacko – Konsultacyjna (Bogdan Lis).

 W uchwale przyjętej przez ZG PZW ustalono także, iż prezes ZG PZW, kol. Eugeniusz Grabowski, kieruje działalnością Związku, koordynuje funkcjonowanie ZG i jego Prezydium, reprezentuje Związek przed instytucjami oraz organizacjami w kraju i poza jego granicami. Na posiedzeniach Prezydium i ZG składa informację o swej działalności pomiędzy posiedzeniami.

 W kwestiach organizacyjnych przyjęto także uchwały dotyczące udzielenia kol. kol. Eugeniuszowi Grabowskiemu, Mirosławowi Iwańskiemu, Waldemarowi Gozdkowi i Zbigniewowi Bedyńskiemu stałego pełnomocnictwa do kontaktów z Ministerstwem Sportu i Turystyki, powołania na funkcję rzecznika dyscyplinarnego ZG kol. Józefa Jędrzejczyka, a także uchwałę o wystąpieniu do CIPS z wnioskiem o organizację w 2011 roku Walnego Zgromadzenia CIPS w Warszawie.

 Następnie podjęto uchwałę o powierzeniu audytu sprawozdania finansowego ZG PZW za rok. 2009 firmie FINANS SERWIS sp. z o.o. w Warszawie.

 Po zakończeniu spraw ujętych w porządku obrad  przystąpiono do omówienia spraw różnych. Rozpoczęto od wysłuchania informacji rzecznika prasowego ZG PZW kol. Antoniego Kustusza o przebiegu i medialnych efektach akcji protestacyjnej dotyczącej planów masowej budowy małych elektrowni wodnych w Polsce. Akcja objęła wiele regionów kraju, a liczne okręgi PZW aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach i organizacji akcji protestacyjnych. W trakcie tych różnorodnych działań PZW otrzymało wsparcie od licznych organizacji ekologicznych i redakcji, co pozwoliło dotrzeć z treścią memoriału w sprawie zagrożeń dla polskich rzek, zbiorników i jezior, przyjętego przez XXIX KZD, do władz regionalnych, administracji wodnej oraz samorządów. Jednocześnie pojawiły się apele ze strony inwestorów oraz Towarzystwa MEW i jego sojuszników o podjęcie rozmów i debaty wyjaśniającej najważniejsze założenia projektowania MEW i ich znaczenia dla energetyki alternatywnej w kraju.

 W trakcie momentami burzliwej dyskusji podkreślono potrzebę dalszej aktywności i konsekwencji ze strony okręgów PZW jako gospodarzy wód w tym obszarze działania, bowiem, jak podkreślił prezes ZG, kol. Eugeniusz Grabowski, nikt nie zwolni nas od odpowiedzialności za stan polskich wód i ich wykorzystanie dla potrzeb przyszłych pokoleń, ale także od odpowiedzialności za rozsądne, zgodne z zasadami ekologii zaopatrzenie społeczeństwa w energię, wodę pitną, warunki do uprawiania żeglugi czy turystyki wodnej. Na zakończenie wskazano na potrzebę zebrania w ZG PZW pełnego raportu o przebiegu i efektach akcji protestacyjnych, a także stałego monitorowania tego obszaru i ścisłą  współpracę z Krajową Radą Gospodarki Wodnej.

 Na zakończenie posiedzenia podjęto decyzje w sprawie wniosków dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz formy zabezpieczeń umów dzierżawnych na wodach Skarbu Państwa stosowanych przez różne RZGW. Wskazano na potrzebę ujednolicenia tych zasad w stosownych przepisach dotyczących wód.

 Antoni Kustosz

Rzecznik prasowy ZG PZW

Brak połączeń komunikacyjnych Słupska z Warszawą. Dojazd i powrót, to jest masakra. Wyjechałem z domu o 2.15 samochodem do Gdyni, dalej pociągiem a wróciłem o godz 23.15. Stajemy się prowincją.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0