Rada Gospodarki Wodnej

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne tworzy rady gospodarki wodnej regionów wodnych, zwane dalej Radami, jako organy opiniodawczo-doradcze dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Do zakresu działania Rady należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, a w szczególności:
1) projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego;
2) dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust. 3 i wykazów, o których mowa w art. 113
ust. 4 ustawy Prawo wodne;
3) projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
4) planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez
eksploatację zasobów wodnych;
5) projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym;
6) projektów programów, o których mowa w art. 47 ustawy Prawo wodne;
7) projektów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami
w zakresie ochrony zasobów wodnych.
Rada składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa, powoływanych na okres 4 lat, z zastrzeżeniem, że Prezes Krajowego Zarządu może odwołać członka Rady przed upływem jego kadencji na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę.
Członków Rady powołuje Prezes Krajowego Zarządu na wniosek dyrektora regionalnego zarządu, spośród zgłoszonych osób.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0